Ανάκτηση Πληροφοριών – Μηχανές Αναζήτησης

General

  • Course Code: 1943
  • Semester: 9th
  • Course Type: Scientific Area (SA)
  • Course Category: Optional (OP)
  • Scientific Field: Data Management - Artifial Inteligence (DMAI)
  • Lectures: 4 hours/week
  • ECTS units: 6
  • Course webpage: https://sites.google.com/view/irihu
  • Teching and exams language: Greek
  • The course is offered to Erasmus students

Educational goals

Να αναπτύξει την κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάκτηση & επεξεργασία πληροφοριών που θα υποστηρίξουν την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων αναζήτησης.

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures60
Writing and presenting compulsory work60
Individual study and analysis of literature60
Total 180
Students evaluation