Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1948
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος: https://sites.google.com/view/adopse-iee-dipae/
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Συντονιστής: Σαλαμπάσης Μιχάλης
 • Διδάσκοντες: Σαλαμπάσης Μιχάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιεχόμενο

Περιεχόμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων. Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος γνωρίζουν και εξασκούνται σε όλα τα βήματα ανάπτυξης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής-πληροφοριακού συστήματος: σχεδιασμός, υλοποίηση, αποσφαλμάτωση, τεκμηρίωση ανάπτυξης και συντήρηση. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αναπτύξει (συμμετέχοντας και σε ομάδες εργασίας) μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Στόχοι

Το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει:
Την εφαρμογή στην πράξη τεχνικών ανάπτυξης αντικειμενοστραφή κώδικα και εφαρμογών λογισμικού βασισμένο σε εξωτερικές βιβλιοθήκες και συστατικά στοιχεία (components).
Την κατανόηση σε βάθος της πλατφόρμας .ΝΕΤ, των κυριότερων βιβλιοθηκών που τη συνοδεύουν, και τον τρόπο ανάπτυξης διαφόρων εφαρμογών.
Την εφαρμογή στην πράξη μεθόδων ανάπτυξης συνεργατικού κώδικα με χρήση διαφόρων συστημάτων και μεθόδων versioning control.
Την κατανόηση των αρχών & εργαλείων για ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής σε ομάδες (στόχοι που παρακολουθούνται συστηματικά, ρόλοι που υπάρχουν σε μία ομάδα που αναπτύσσει ένα σύστημα, χρονοπρογραμματισμός).
Την κατανόηση & εφαρμογή στην πράξη μεθόδων ανάπτυξης συνεργατικού κώδικα με χρήση διαφόρων συστημάτων και μεθόδων versioning control. Κατανόηση συστημάτων όπως το GitHub
Βασικές αρχές σχεδίασης, Usability testing, User Experience.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

 • Γνώσεις για την καθοδήγηση και συντονισμό στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων δουλεύοντας σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες.
 • Δυνατότητες να υλοποιήσουν την σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού διαφόρων τύπων (desktop, mobile, console) με τη χρήση της πλατφόρμας .ΝΕΤ.
 • Αντίληψη σχετικά με την αντικειμενοστραφή ανάλυση και σχεδιασμό που έχουν εκπονήσει άλλοι, προκειμένου και ο ίδιος να μπορεί να συνεισφέρει σε βελτιώσεις ή να
 • προχωρήσει σε προγραμματισμό εφαρμογών με χρήση .ΝΕΤ.
 • Γνώση των βασικότερων και πιο σημαντικών κλάσεων της πλατφόρμας .ΝΕΤ από τις δεκάδες χιλιάδες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα.
 • Γνώσεις που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών βασισμένες με εκτεταμένη χρήση δεδομένων αποθηκευμένων σε διαφόρων ειδών μηχανισμούς αποθήκευσης δεδομένων. Δυνατότητα για ανάπτυξη πολύ-νηματικών εφαρμογών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιεχόμενο αναλυτικά:

 • Αρχές & εργαλεία συνεργατικής ανάπτυξης λογισμικού
 • Git, SVN, Mercurial
 • Unit testing
 • Εισαγωγή στο .ΝΕΤ
 • Εισαγωγή σε δύο βασικές γλώσες του .ΝΕΤ (Visual Basic και C#) - OOP - Component based programming
 • Το Visual Studio IDE
 • Objects, Controls, Components
 • Common Controls
 • Διαχείριση Γεγονότων
 • Συνεργατική ανάπτυξη κώδικα (Subversion, Git, Mercurial) - Version Control
 • ADO .NET
 • Data Binding, data bound controls
 • Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, DataGridView, Client-Server n-tier models
 • Κατανεμημένες εφαρμογές βασισμένες σε κατανεμημένες και άλλες σύνθετες βάσεις δεδομένων (replication)
 • Project Settings, Project Publishing
 • Compiler Options
 • Διαχείριση λαθών
 • Πολυνηματικός προγραμματισμός

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις60
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας60
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας60
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Μεγάλη εργασία και/ή εξετάσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework [electronic resource], Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 73262168, Αριθμός τόμου: Έκδοση: Seventh Edition/2015, Συγγραφείς: Andrew Troelsen / Philip Japikse, ISBN: 9781484213322, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): HEAL-Link Springer ebooks
 2. Pro VB 2010 and the .NET 4 Platform [electronic resource], Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 73251210, Αριθμός τόμου Έκδοση: /2010, Συγγραφείς: Andrew Troelsen / Vidya Vrat Agarwal, ISBN: 9781430229865, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): HEAL-Link Springer ebooks
 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320155, Έκδοση: 1/2016, Συγγραφείς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ,
 4. ISBN: 978-960-603-086-4, Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Διαθέτης (Εκδότης): Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος"