Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

General

 • Course Code: 1204
 • Semester: 2nd
 • Course Type: Scientific Area - Skills Development (SA-SD)
 • Course Category: Compulsory (CO)
 • Scientific Field: Embedded Computation Systems (ECS)
 • Lectures: 4 hours/week
 • Lab teaching: 1 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Teching and exams language: Greek, English
 • The course is offered to Erasmus students
 • Coordinator: Bamnios Georgios
 • Instructors: Bamnios Georgios, Tsiakmakis Kyriakos

Educational goals

The main objectives of the course is to provide the fundamentals of digital circuitry required for the study, analysis and design of combinational logic digital circuits and to develop the ability to analyze and design synchronous and asynchronous sequential digital circuits. Upon completion of the course, students should be able to do the following:

 • Describe the basic principles of digital logic, apply the Boolean algebra theorems, and design simple logical expressions using the basic logic gates.
 • Write Boolean equations for combinational logic applications, simplify them and design the corresponding circuits with AND, OR and NOT gates, or design single-gate logic circuits with NAND or NOR only gates using De Morgan theorems.
 • Analyze and design complex combinational circuits such as adders, comparators, decoders, encoders, code converters, multiplexers and demultiplexers.
 • Recognize Digital System Designs and Implementations, NMOS, PMOS and CMOS logic,
 • programmable logic devices (PLA, PAL, CPLD, FPGA) and VHDL language.
 • Recognize and analyze the types of Flip-Flops and explain the operation of the serial and parallel registers.
 • Analyze and design Synchronous Sequential Circuits and analyze and implement Asynchronous Sequential Circuit.
 • Recognize the risks in logic circuits and the basic principles of operation of digital circuit testing procedures.
General Skills
 • Search, analysis and synthesis of information by using the appropriate means and technology.
 • Desicion making.
 • Independent and cooperative work.
 • Respect to the natural environment.
 • Criticism and self-criticism ability.
 • Free, creative and inductive thinking.

Course Contents

 • Number systems and Codes.
 • Basic logic gates and Boolean Algebra.
 • Combinational logic and reduction techniques.
 • Design of single-gate logic circuits using NAND or NOR gates.
 • Combinational logic applications. Adders, comparators.
 • Encoders, decoders, multiplexers, demultiplexers. Combinational logic circuits implementation.
 • Introduction to Digital System Design and Implementation, NMOS, PMOS and CMOS logic, programmable logic devices (PLA, PAL, CPLD, FPGA) and VHDL language.
 • Types and functions of latches and flip-flops.
 • Registers: Serial & Parallel Input-Output.
 •  Synchronous Sequential Circuits – SSC, Finite State Machines – FSM, Analysis and Design using FFs, reducing or minimizing the total number of states, design counters.
 • Asynchronous Sequential Circuits – ASC, Analysis and Synthesis of ASC, Logic Hazards, Digital Circuit Testing.

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Lectures.
 • Laboratory exersices in small groups.
Use of ICT means
 • Power point presentations.
 • Simulation software.
 • Moodle.
 • Electronic communication with students.
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures52
Laboratory exercises13
Individual study and analysis of literature76
Εβδομαδιαία εκπόνηση εργαστηριακών εργασιών σε μικρές ομάδες39
Total 180
Students evaluation

Evaluation is based on the final written exams in theory and on deliverable laboratory exercises.

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Α. Kleitz W., “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 8η Έκδοση, 2011, ISBN: 978-960-418-338-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548949.
 2. Β. Mano Morris, Ciletti Michael, “Ψηφιακή Σχεδίαση”, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 6η Έκδοση, 2018, ISBN: 978-960-491-113-4, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68406394.
 3. Γ. Leach, Malvino, “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 5η έκδ., 2006, ISBN: 960-8129-16-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548697.
Complementary greek bibliography
 1. Α. Brown, Vranesic, “Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με τη Γλώσσα VHDL”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 3η Έκδοση, 2011, ISBN: 978-960-418-340-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548944.
 2. Β. Tokheim Roger, “Ψηφιακά Ηλεκτρονικά”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 1η Έκδοση, 2018, ISBN: 978-960-418-735-5, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68374023.
 3. Γ. Floyd Thomas L., “Ψηφιακά ηλεκτρονικά”, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 1η έκδ., 2007, ISBN: 978-960-411-646-1, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14795.
Complementary international bibliography
 1. Α. Thomas Floyd, “Digital Fundamentals”, Pearson Group, 11th Ed., 2015, ISBN: 978-1292075983.
 2. Β. John F. Wakerly, “Digital Design Principles & Practices”, Pearson, 5th Ed., 2018, 978-0134460093.
Scientific journals
 1. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems
 2. IET Computers & Digital Techniques