Ελεύθερη Επιλογή Α

Γενικά

  • Κωδικός Μαθήματος: 1998
  • Εξάμηνο: 9ο
  • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
  • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
  • Γνωστική Περιοχή: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)
  • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
  • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
  • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά, Aγγλικά

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα “Ελεύθερη Επιλογή Α” εξυπηρετεί στην αντιστοίχιση μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία οι φοιτητές του τμήματος, από άλλα προγράμματα σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Erasmus), κατόπιν έγκρισης της επιτροπής προγράμματος σπουδών ή του ακαδημαϊκού συντονιστή Erasmus του τμήματος.