Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Γενικά

 • Κωδικός Μαθήματος: 1842
 • Εξάμηνο: 8ο
 • Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)
 • Είδος Μαθήματος: Επιλογής (ΕΠ)
 • Γνωστική Περιοχή: Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
 • Διδασκαλία Θεωρίας: 4 ώρες/εβδομάδα
 • Πιστωτικές μονάδες ECTS: 6
 • Γλώσσα διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
 • Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus
 • Συντονιστής: Σαλαμπάσης Μιχάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίζουν ​τα πρότυπα, τις τεχνολογίες, τους μηχανισμούς και ​το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως e-gov, e-commerce, e-learning, e-health

 • Να γνωρίζει τις εισαγωγικές έννοιες στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Διαδικτυακών Υπηρεσιών​
 • Να αναλύει τις τεχνολογίες, τους μηχανισμούς και τα πρότυπα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει το πλαίσιο ανάπτυξης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης​
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα συστήματα Ψηφιακής Ηλεκτρονικής Μάθησης​
 • ΝΑ αναλύει και να εφαρμόζει τις τεχνολογίες και τα πρότυπα ηλεκτρονικού εμπορίου​
 • Να γνωρίζει το τεχνολογικό περιβάλλον της Ηλεκτρονικής υγείας και τα θεμελιώδη συστατικά της​
Γενικές Ικανότητες
 • Οι ικανότητες που αναμένεται να αναπτύξει ο φοιτητής διακρίνονται:
 • - Στην αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών
 • - Στη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων
 • - Στην ομαδική εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Επισκόπηση των τεχνολογιών διαδικτυακών υπηρεσίών: με έμφαση σε Web Services Framework, πρωτόκολλα (XACML, XrML, κλπ), Νέα και εξελισσόμενα πρότυπα για Service Oriented Architectures (SOA)
 • Μοντέλα και τεχνικές στη χρήση των δεδομένων και της γνώσης στο διαδίκτυο για την “έξυπνη” σύνθεση νέων υπηρεσιών
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Εισαγωγή στην τεχνολογία της ε-διακυβέρνησης και των προκλήσεων στην ανάπτυξη, στη διαχείριση και στην παράδοση των υπηρεσιών και των πληροφοριών, ηλεκτρονικά, στους πολίτες. Καλές πρακτικές eGov και επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική εξέλιξη και το e-gov (web 2.0).
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο: Μοντέλα επιχειρηματικότητας, Τεχνολογική Υποδομή Εφαρμογών ΗΕ, Λειτουργίες,Εφαρμογές και τύποι Ηλεκτρονικών Καταστημάτων, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Αρχιτεκτονική Συστημάτων ΗΕ, Ασφάλεια ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Ηλεκτρονική μάθηση: Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης και αξιολόγησή τους, εργαλεία ανάπτυξης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, προτυποποίηση μαθησιακών τεχνολογιών, εκπαιδευτικά μεταδεδομένα, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, παιδαγωγικά ζητήματα, αξιολόγηση απόδοσης της διαδικασίας της ηλεκτρονικής μάθησης, αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοστικά συστήματα εκπαίδευσης και ευφυή μαθησιακά περιβάλλοντα
 • Ηλκετρονική υγεία: Κωδικοποίηση και Διαχείριση και Αναπαράστασης Ιατρικής Πληροφορίας. (CORBA, HL7, DICOM, XML, SOAP, ), Μηχανισμοί και Συστήματα Ευφυούς Επεξεργασίας Ανάλυσης και Επεξεργασίας Ιατρικών Δεδομένων, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ), Σύγχρονες και ασύγχρονες υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Η εκπαίδευση των φοιτητών στηρίζεται σε διαλέξεις και παρουσιάσεις επιτυχημένων παραδειγμάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από προσκεκλημένους ομιλητές.
 • Επιπλέον οι φοιτητές θα μελετήσουν ένα ολοκληρωμένο θέμα ηλεκτρονικής υπηρεσίας το οποίο και θα παρουσιάσουν.
 • Σε εργαστηριακό περιβάλλον θα γίνει επίδειξη και χρήση κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Ηλκετρονική πλατφόρμα μάθησης, ανακοινώσεων και προσωπικής επικοινωνίας
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος εργασίας εξαμήνου
Διαλέξεις52
Συγγραφή και παρουσίαση υποχρεωτικής εργασίας60
Ατομική Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας68
Σύνολο 180
Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση, στην πρόοδο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, καθώς και στην τελική εργασία.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Συγγράμματα μέσω του συστήματος "Εύδοξος"
 1. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο, Μήλιου Αμαλία Ν.,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548907, ISBN: 978-960-418-021-9, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε
 2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις, Αθηνά Λαζακίδου, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77112386, ISBN: 978-960-92645-4-9